• Al meer dan 250.000 doeken geleverd
 • Standaard verzending 3 werkdagen, SPOED binnen 1 werkdag
 • GRATIS verzending vanaf €48

Een moment geduld aub..

Algemene voorwaarden

1.DEFINITIES

"Aanvullende Voorwaarden" Voorwaarden voor een specifieke dienst of een bijzondere aanbieding van de Dienst die gelden in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden en de andere contractsdocumenten welke een integraal onderdeel van de Overeenkomst vormen.

"Klant" Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Goedkoop tuindoek een Overeenkomst tot levering van de Dienst(en) is aangegaan.

"Product" Reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het Beeldarchief van Goedkoop tuindoek of van een door de Klant aangeleverde afbeelding.

"Beeldarchief" Alle afbeeldingen, al dan niet getoond op de Website van Goedkoop tuindoek, waarvan Goedkoop tuindoek over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.

"Overeenkomst"De levering van het Product door Goedkoop tuindoek aan de Klant.

"Goedkoop tuindoek" Goedkoop tuindoek, statutair gevestigd te Almere onder inschrijvingsnummer 39099096

"Voorwaarden" Deze Algemene Voorwaarden.

"Website" De Website van Goedkoop tuindoek, te weten www.Goedkoop tuindoek.nl.

"Materialen" Informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto's, waarmee de Klant analoge of digitale afbeeldingen aandraagt.

2.ALGEMEEN

2.1 - Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle Producten welke van Goedkoop tuindoek worden afgenomen. Goedkoop tuindoek wijst iedere verwijzing naar andere algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd, hierbij expliciet van de hand. Deze verwijzing door Goedkoop tuindoek naar de Algemene Voorwaarden van Goedkoop tuindoek zal worden beschouwd als de eerste verwijzing.

2.2 - Indien Goedkoop tuindoek instemt met de levering van door de Klant gewenste aanvullende Producten, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst ter zake van bedoelde aanvullende Producten.

2.3 - De Algemene Voorwaarden en de Tarieven kunnen door Goedkoop tuindoek worden gewijzigd, met dien verstande dat gewijzigde Algemene Voorwaarden of Tarieven alleen gelden voor Overeenkomsten tot stand gekomen nadat de Algemene Voorwaarden of Tarieven zijn gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden of Tarieven zullen op de Website van Goedkoop tuindoek worden geplaatst.

2.4 - Partijen kunnen de Overeenkomst wijzigen c.q. aanvullen door middel van een schriftelijke wijziging, welke door beide Partijen ondertekend zal dienen te zijn alvorens de wijziging c.q. aanvulling rechtskracht zal krijgen.


3.HET PRODUCT

3.1 - Inhoud en het gebruik van het Product:

  • Klant schrijft zich in op de Website van Goedkoop tuindoek te weten: "www.goedkooptuindoek.nl".
  • Goedkoop tuindoek ontvangt de Materialen van de Klant.
  • Goedkoop tuindoek maakt analoge Materialen digitaal.
  • De digitale afbeelding wordt geprint op canvas en gespannen op een houten frame.
  • Binnen maximaal 30 werkdagen na ontvangst door Goedkoop tuindoek van de Materialen van de Klant wordt, mits de betaling is bijgeschreven op rekening 1191.53.572 t.n.v. Goedkoop tuindoek te Almere, afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres.

3.2 - Indien gewenst kan de Klant, na onderling overleg en akkoord hierover, een afwijkend Product van Goedkoop tuindoek afnemen, onder specifieke Voorwaarden.

4.TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 - De Klant geeft opdracht aan Goedkoop tuindoek tot vervaardiging van het Product door het online invullen van het daartoe bestemde opdrachtformulier op de Website van Goedkoop tuindoek en het daarmee accepteren van deze Voorwaarden, waarnaar op de Website van Goedkoop tuindoek nadrukkelijk wordt verwezen en welke daar tevens in digitale vorm beschikbaar zijn.

4.2 - De overeenkomst komt tot stand zodra Goedkoop tuindoek het ingevulde formulier en de daarbij behorende Materialen heeft ontvangen.

4.3 - De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden.

5.BEPALING OVER DE VERKOOP VAN ZAKEN

5.1 - Plaats van aflevering is het adres dat de Klant opgeeft aan Goedkoop tuindoek.

5.2 - Klant kan slechts rechten doen gelden jegens Goedkoop tuindoek uit hoofde van de hiervoor genoemde artikelen voor zover hij erin slaagt het bewijs te leveren dat hij het betreffende artikel bij Goedkoop tuindoek heeft gekocht waartoe de overlegging van een aankoopbon of factuur kan behoren.

5.3 - Voor zover niet anders wordt overeengekomen, vindt levering plaats binnen 30 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst. Wanneer niet binnen voornoemde termijn wordt geleverd, is Goedkoop tuindoek pas in verzuim nadat de Klant Goedkoop tuindoek schriftelijk een laatste termijn van 14 dagen heeft gegund voor nakoming, en de nakoming binnen deze termijn is uitgebleven. Slecht wanneer nakoming tijdelijk onmogelijk is of wanneer uit de houding van Goedkoop tuindoek blijkt dat aanmaning nutteloos is, kan de Klant volstaan met een schriftelijke aansprakelijkstelling, zonder aanmaning en termijn voor nakoming. Vanaf het moment dat Goedkoop tuindoek in verzuim is, kan de Klant te zijner keuze nakoming vorderen, dan wel de Overeenkomst ontbinden, in beide gevallen onverminderd het recht van de Klant om schadevergoeding te vorderen ter zake van het niet of niet-tijdig leveren.

5.4 - Als de in beginsel door de Klant te betalen prijs geldt de prijs die bij de gelegenheid van het sluiten van de Overeenkomst tussen partijen wordt overeengekomen. Wanneer niet expliciet een bepaalde prijs tussen partijen wordt overeengekomen, geldt de prijs zoals deze gewoonlijk door Goedkoop tuindoek in rekening wordt gebracht voor het betreffende artikel. Voor prijzen wordt hierbij verwezen naar de website van Goedkoop tuindoek: www.goedkooptuindoek.nl.

5.5 - Klant mag verwachten dat het gekochte Product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Voor zover de Klant verwacht dat het Product bepaalde eigenschappen heeft voor een bijzonder gebruik, dient hij dit aan Goedkoop tuindoek mede te delen bij het sluiten van de Overeenkomst. Wanneer hij dit laatste nalaat, kan hij zich in een later stadium niet erop beroepen dat het gekochte niet beantwoordt aan de Overeenkomst in de zin van art. 7:17 BW, tenzij de verwachtingen van de Klant ten aanzien van het bijzonder gebruik van het gekochte door Goedkoop tuindoek of door een mededeling van de vorige koper in de zin van art. 7:18 BW gewekt zijn. De Klant kan zich jegens Goedkoop tuindoek niet beroepen op mededelingen van de vorige verkoper als bedoeld in art. 7:18 BW, voor zover Goedkoop tuindoek een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of duidelijk heeft weersproken.

5.6 - Een garantie van de fabrikant of importeur ter zake het verkochte artikel, wordt vermoed slechts betrekking te hebben op het normaal gebruik van de verkochte zaak, tenzij uit de garantie anders blijkt. De Klant kan aan die garantie geen verwachting ten nadele van Goedkoop tuindoek ontlenen dat het Product geschikt zou zijn voor een bijzonder gebruik, wanneer dit niet blijkt uit de garantiebepalingen, en de Klant dit voornemen tot bijzonder gebruik niet tevens aan Goedkoop tuindoek heeft medegedeeld.

5.7 - Wanneer het Product een tekortkoming vertoont in de zin van afdeling 3, titel 3, boek 6 BW (produktaansprakelijkheid), dan is Goedkoop tuindoek niet jegens de Klant aansprakelijk voor schade als in deze wetsartikelen bedoeld, tenzij hij (a) het gebrek kende of behoorde te kennen, (b) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (c) het zaakschade betreft ter zake waarvan krachtens afdeling 3, titel 3 van boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise. Een fabrikant- of importeursgarantie als hiervoor in artikel 5.5 bedoeld, mag niet door de Klant worden beschouwd als een toezegging door Goedkoop tuindoek dat het Product bepaalde gebreken niet heeft in de zin van de wettelijke regeling ter zake productaansprakelijkheid. Indien Goedkoop tuindoek de schade van de Klant vergoedt krachtens het in dit artikellid genoemde punt a of b is de Klant verplicht zijn rechten jegens de fabrikantimporteur uit hoofde van eerder genoemde wetsartikelen aan Goedkoop tuindoek over te dragen.

5.8 - Wanneer het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt kan de Klant te zijner keuze vorderen:

5.8 a - Nakoming, in de volgende varianten:

  • Aflevering van het ontbrekende; of
  • Herstel van het afgeleverde Product, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen; of
  • Vervanging van het afgeleverde Product, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om deze vervanging te rechtvaardigen, of het Product na het tijdstip dat de Klant redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan omdat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

5.8 b - Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling van de Klant, nadat Goedkoop tuindoek in verzuim is geraakt; of

5.8 c - Zowel nakoming als ontbinding, onverminderd het recht van de Klant op aanvullende of vervangende schadevergoeding over de periode dat Goedkoop tuindoek in verzuim is.

5.9 - Klant heeft slechts het recht, beschreven in artikel 5.8.a, nadat hij Goedkoop tuindoek binnen bekwame tijd schriftelijk kennis heeft gegeven van de gebreken die aan het gekochte kleven.

5.10 - Indien bij een consumentenkoop de koper van een voor vervanging vatbare zaak herstel of vervanging daarvan overeenkomstig artikel 5.7 vordert, is Goedkoop tuindoek bevoegd tussen vervanging of teruggave te kiezen. Goedkoop tuindoek is gehouden deze keuze binnen korte tijd te doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen redelijke tijd na te komen; bij gebreke hiervan kan de koper zijn rechten op vervanging of herstel doen gelden.

5.11 - Indien een koper besluit af te zien van de aankoop en er is door Goedkoop tuindoek wel tijd in het maken van een ontwerp gestoken, dan zullen de gemaakte bewerkingskosten in rekening gebracht worden.

6.BEPALINGEN OVER OPDRACHT / AANNEMING VAN WERK /

6.1 - In geval van ondeugdelijke prestatie, beschadiging, verminking, of het geheel dan wel gedeeltelijk verloren gaan van de door de Klant aan Goedkoop tuindoek overgedragen Materialen heeft de Klant de keuze om, voor zover mogelijk, nakoming te vorderen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

6.2 - Verwerking van de aan Goedkoop tuindoek ter beschikking gestelde Materialen zal geschieden binnen een door Goedkoop tuindoek en de Klant overeengekomen termijn, maar niet voordat totaalbedrag en Materialen door Goedkoop tuindoek is ontvangen. Artikel 5.3 is van overeenkomstige toepassing.

6.3 - Klant kan slechts rechten doen gelden jegens Goedkoop tuindoek uit hoofde van de hiervoor genoemde artikelen voor zover hij erin slaagt het bewijs te leveren dat hij het betreffende artikel bij Goedkoop tuindoek heeft ingeleverd ter verwerking, waartoe de overlegging van een afgiftebewijs kan behoren.

6.4 - Goedkoop tuindoek neemt bij aanvaarding van een opdracht tot het reproduceren van een geschrift en/of afbeelding en/of geluid en/of beeldopname geen aansprakelijkheid op zich voor inbreuk op enig daarop berustend auteursrecht. In geval Goedkoop tuindoek door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op een auteursrecht, is de Klant/ opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Goedkoop tuindoek ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Goedkoop tuindoek door derden wordt aangesproken.

6.5 - Goedkoop tuindoek is voor de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd om werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

6.6 - De Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde Materialen, met inachtneming van de door Goedkoop tuindoek verstrekte aanwijzingen. Goedkoop tuindoek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en/of Materialen.

6.7 - Naast alle haar toekomende rechten om op te treden, zal Goedkoop tuindoek enige aanwezigheid van pornografisch materiaal met minderjarigen, melden bij de daarvoor van overheidswege beschikbare instantie(s). Goedkoop tuindoek accepteert geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van pornografisch materiaal met minderjarigen en de Klant garandeert het niet aanwezig zijn van dergelijk materiaal.

7.BETALING

7.1 - Goedkoop tuindoek brengt het verschuldigde bedrag eenmalig aan de Klant door middel van een betalingsverzoek of factuur in rekening. Indien is overeengekomen dat betaling eerst plaats zal vinden na toezending van de factuur, dient de betaling door Goedkoop tuindoek te zijn ontvangen binnen de termijn die daarvoor op de factuur is gesteld, welke termijn niet korter dan 8 werkdagen zal zijn. Is op de factuur geen betalingstermijn gesteld, dan dient de betaling door Goedkoop tuindoek ontvangen te zijn binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

7.2 - Bij overschrijding van de bovengenoemde betalingstermijn is de Klant direct in verzuim, en derhalve is Goedkoop tuindoek gerechtigd wettelijke (handels)rente over de vordering te berekenen vanaf het einde van de voormelde betalingstermijn, alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten van incasso. In het geval van een consument zal Goedkoop tuindoek de consument eerst een ingebrekestelling sturen met daarin een nieuwe betalingstermijn voor de nakoming. Indien betaling ook gedurende die nieuwe betalingstermijn uitblijft, is de consument in verzuim en derhalve is Goedkoop tuindoek gerechtigd wettelijke (handels)rente over de vordering te berekenen vanaf het einde van de nieuwe betalingstermijn, alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten van incasso.

7.3 - Voor prijzen wordt hierbij verwezen naar de website van Goedkoop tuindoek: www.goedkooptuindoek.nl.

8.AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN EN OVERMACHT

8.1 - Goedkoop tuindoek is niet aansprakelijk voor schade die voor een de Klant voortvloeit uit een Overeenkomst, voor zover de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

8.2 - Voor zover de wet het toelaat, is Goedkoop tuindoek niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die de Klant lijdt ten gevolge van het niet/ niet tijdig presteren, dan wel de beschadiging, verminking of het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van het materiaal. Daarnaast is Goedkoop tuindoek voor een tekortkoming niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, wat het geval is indien de tekortkoming niet aan zijn schuld is te wijten, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.3 - Goedkoop tuindoek accepteert iedere aansprakelijkheid voor schade, welke is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Goedkoop tuindoek.

8.4 - Bij schade aan zaken van de Klanten, welke zich onder Goedkoop tuindoek bevinden, ten gevolge van brand/inbraak/diefstal of waterschade, is Goedkoop tuindoek ondanks een eventuele overmachtsituatie, gehouden om de betreffende schade aan de Klant te vergoeden indien en voor zover hij hiervoor een uitkering ontvangt van zijn verzekeraar. Deze schadevergoeding aan de Klant zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Goedkoop tuindoek, ten behoeve van de door de Klant geleden schade, van haar verzekeraar heeft ontvangen.

8.5 - Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over het recht van een der partijen op nakoming, ontbinding of schadevergoeding, wordt verondersteld dat aan alle wettelijke vereisten ter zake is voldaan, behoudens voor zover een of meerdere van deze vereisten uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is/zijn uitgesloten.

9.       GEBRUIK EN VERSTREKKING AAN DERDEN VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 - Voor zover Goedkoop tuindoek persoonsgegevens verzamelt, worden deze uitsluitend voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering van Goedkoop tuindoek gebruikt. Persoonsgegevens zullen, met uitzondering van de in artikel 9.2 genoemde gevallen niet aan derden worden verstrekt.

9.2 - Slechts in de volgende gevallen worden gegevens aan derden verstrekt: indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten.

9.3 - Klant heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hem opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Klant de mogelijkheid bezwaar te maken tegen nader aan te geven verwerkingen. Hiervoor kan de Klant een briefkaart sturen naar het postbusadres van Goedkoop tuindoek, zoals vermeld op de website, onder vermelding van uw volledige naam en adresgegevens.

< 10.      KLACHTEN EN GESCHILLEN

10.1 - Klant dient zich, in geval van klachten of geschillen, binnen 15 dagen nadat het voorval zich heeft voorgedaan waarover de Klant een klacht heeft, te wenden tot Goedkoop tuindoek. Goedkoop tuindoek zal binnen 30 dagen na ontvangst van de brief schriftelijk reageren, en zal daarbij een reglement verstrekken voor de verdere procedure.

10.2 - Klachten over een automatische incasso of factuur dienen binnen 14 dagen na de incasso- of factuurdatum aan Goedkoop tuindoek schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Daarna wordt het incasso of de factuur geacht door de Klant te zijn aanvaard. Goedkoop tuindoek zal jegens consumenten geen beroep doen op overschrijding van deze termijn, indien deze de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kenbaar kon maken. Betaling van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt mag niet worden opgeschort.

10.3 - Indien het geschil niet wordt geschikt kan de Klant het geschil voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Almere.

11.BIJZONDERE BEPALINGEN

11.1 - Het is de Klant uitdrukkelijk verboden enige, in deze Overeenkomst geregelde rechten en verplichtingen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

11.2 - Goedkoop tuindoek kan de in deze Overeenkomst geregelde rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. Goedkoop tuindoek is niet verplicht de Klant omtrent een dergelijke overdracht te informeren.

12.TOEPASSELIJK RECHT

12.1 - Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.